BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

16

imieniny:

Bernarda
Biruty
Erwina

Urząd Gminy Lutowiska /

Podatki i opłaty

Stawki podatku na 2024 r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku 

Uchwała Nr LI/302/2023 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. (M.P. 2023, poz. 774)Rada Gminy Lutowiska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części –1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 mpowierzchni użytkowej,

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych budynków lub ich części:

a) od domków letniskowych - 11,17 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) od garaży – 9,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) od budynków gospodarczych i szop drewnianych -6,28 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,

d) innych nie wymienionych pod lit. a, b i c w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

6) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

7) od gruntów:

a)związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposóbzakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,66 zł od 1ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł od 1m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntówupłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 mpowierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutowiska.

§ 3.Traci moc uchwała Rady Gminy Lutowiska Nr XL/221/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2022 r., poz. 3439).

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2024 roku:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 t. włącznie 720,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 960,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 320,00 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- o liczbie osi-dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton: 1 800,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton 1 940,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton 2 320,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 2 440,00 zł

-o liczbie osi-cztery i więcej 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 31 ton: 2 470,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton 2 520,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
o dopuszczalnej masie całkowitej

- o liczbie osi-dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton: 1 940,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton 2 200,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton: 2 320,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 2 520,00 zł

-o liczbie osi-cztery i więcej 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 31 ton: 3 120,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton 3 240,00 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej5,5 tony 960,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1 220,00 zł 
c) od 9 ton i poniżej12 ton 1 460,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie :
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 1 680,00 zł
b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 31 ton 1 920,00 zł
c) nie mniej niż 31 ton 2 160,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 2 280,00 zł
b) nie mniej niż 40 ton 2 520,00 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie :
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 1 920,00 zł 
b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 31 ton 2 280,00 zł
c) nie mniej niż 31 ton 2 640,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 2 520,00 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 3 360,00 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton 1 220,00 zł

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi-jedna 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton: 960,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 1080,00 zł

- o liczbie osi- dwie 
c) równej lub wyższej niż 12 ton mniejszej niż 38 ton: 1 200,00 zł
równej lub wyższej niż 38 ton 1 560,00 zł
- o liczbie osi- trzy 
d) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 38 ton: 1 320,00 zł
e) równej lub wyższej niż 38 ton 1 680,00 zł

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :

- o liczbie osi-jedna
a) wyższej niż 12 ton i mniej niż 25 ton; 1 080,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 1 320,00 zł

- o liczbie osi-dwie 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej 38 ton 1 920,00 zł
b) równej lub wyżej niż 38 ton 2 280,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej 38 ton 1 680,00 zł
b) równej lub wyżej niż 38 ton 1 920,00 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia;
a) mniej niż 22 miejsca 1 080,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1 920,00 zł

 

Podatek leśny w 2024 roku

 

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Wszystkie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, przy czym lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (symbol Ls).

Termin powstania obowiązku podatkowego

1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o lasach IL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian. 
3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny DL-1 na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 
2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej - według składanych deklaracji: w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Stawki podatku

Za 1 ha fizyczny lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 72,03 zł.

Ulgi i zwolnienia

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku ulega obniżeniu o 50% i wynosi 36,02 zł.

 

Podatek rolny w 2024 r.

 

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o gruntach IR-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów. 
3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny DR-1 na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 
2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku

1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 224,08 zł.
2. Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 448,15 zł.

Stawki podatku na 2023 r.

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 r.

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 1 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych budynków lub ich części:
  a) od domków letniskowych - 9,71 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  b) od garaży - 7,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) od budynków gospodarczych i szop drewnianych - 5,46 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  d) innych nie wymienionych pod lit. a), b) i c) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 6. od budowli - 2% ich wartości,
 7. od gruntów:
  a) związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1m2 powierzchni,
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1m2 powierzchni
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 roku poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.
 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2023 roku:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 t. włącznie 720,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 960,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 320,00 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- o liczbie osi-dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton: 1 800,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton 1 940,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton 2 320,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 2 440,00 zł

-o liczbie osi-cztery i więcej 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 31 ton: 2 470,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton 2 520,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
o dopuszczalnej masie całkowitej

- o liczbie osi-dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton: 1 940,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton 2 200,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton: 2 320,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 2 520,00 zł

-o liczbie osi-cztery i więcej 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 31 ton: 3 120,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton 3 240,00 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej5,5 tony 960,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1 220,00 zł 
c) od 9 ton i poniżej12 ton 1 460,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie :
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 1 680,00 zł
b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 31 ton 1 920,00 zł
c) nie mniej niż 31 ton 2 160,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 2 280,00 zł
b) nie mniej niż 40 ton 2 520,00 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie :
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 1 920,00 zł 
b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 31 ton 2 280,00 zł
c) nie mniej niż 31 ton 2 640,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 2 520,00 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 3 360,00 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton 1 220,00 zł

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi-jedna 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton: 960,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 1080,00 zł

- o liczbie osi- dwie 
c) równej lub wyższej niż 12 ton mniejszej niż 38 ton: 1 200,00 zł
równej lub wyższej niż 38 ton 1 560,00 zł
- o liczbie osi- trzy 
d) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 38 ton: 1 320,00 zł
e) równej lub wyższej niż 38 ton 1 680,00 zł

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :

- o liczbie osi-jedna
a) wyższej niż 12 ton i mniej niż 25 ton; 1 080,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 1 320,00 zł

- o liczbie osi-dwie 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej 38 ton 1 920,00 zł
b) równej lub wyżej niż 38 ton 2 280,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej 38 ton 1 680,00 zł
b) równej lub wyżej niż 38 ton 1 920,00 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia;
a) mniej niż 22 miejsca 1 080,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1 920,00 zł

 

Podatek leśny w 2023 roku

 

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Wszystkie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, przy czym lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (symbol Ls).

Termin powstania obowiązku podatkowego

1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o lasach IL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian. 
3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny DL-1 na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 
2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej - według składanych deklaracji: w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Stawki podatku

Za 1 ha fizyczny lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 71,10 zł.

Ulgi i zwolnienia

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku ulega obniżeniu o 50% i wynosi 35,55 zł.

 

Podatek rolny w 2023 r.

 

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o gruntach IR-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów. 
3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny DR-1 na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 
2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku

1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 185,13 zł.
2. Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 370,25 zł.

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 r.

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych budynków lub ich części:
  a) od domków letniskowych - 8,68 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  b) od garaży - 7 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  c) od budynków gospodarczych i szop drewnianych - 4,85 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,
  d) innych nie wymienionych pod lit. a), b) i c) w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 6. od budowli - 2% ich wartości,
 7. od gruntów:
  a) związanych z działalnością gospodarczą, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1m2 powierzchni,
  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 1ha powierzchni,
  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,54 zł od 1m2 powierzchni
  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 roku poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.
 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2022 roku:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 t. włącznie 720,00 zł 
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 960,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1 320,00 zł

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

- o liczbie osi-dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton: 1 800,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton 1 940,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton 2 440,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 2320,00 zł

-o liczbie osi-cztery i więcej 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 31 ton: 2 470,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton 2 520,00 zł

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 
o dopuszczalnej masie całkowitej

- o liczbie osi-dwie
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 15 ton: 1 940,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 ton 2 200,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 25 ton: 2 320,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 2 520,00 zł

-o liczbie osi-cztery i więcej 
a) równej lub wyższej niż 12 ton , a mniejszej niż 31 ton: 3 120,00 zł
b) równej lub wyższej niż 31 ton 3 240,00 zł 

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z 
naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej5,5 tony 1 150,00 zł 
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1 460,00 zł 
c) od 9 ton i poniżej12 ton 1 750,00 zł

5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie :
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 2 010,00 zł
b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 31 ton 2 300,00 zł
c) nie mniej niż 31 ton 2 590,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 2 280,00 zł
b) nie mniej niż 40 ton 2 520,00 zł

6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie 
z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi dwie :
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 1 920,00 zł 
b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 31 ton 2 280,00 zł
c) nie mniej niż 31 ton 2 640,00 zł
- o liczbie osi trzy:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton 2 520,00 zł 
b) nie mniej niż 40 ton 3 360,00 zł

7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton 1 220,00 zł

8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- o liczbie osi-jedna 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 25 ton: 960,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 1080,00 zł

- o liczbie osi- dwie 
c) równej lub wyższej niż 12 ton mniejszej niż 38 ton: 1 200,00 zł
równej lub wyższej niż 38 ton 1 560,00 zł
- o liczbie osi- trzy 
d) równej lub wyższej niż 12 ton a mniej niż 38 ton: 1 320,00 zł
e) równej lub wyższej niż 38 ton 1 680,00 zł

9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów :

- o liczbie osi-jedna
a) wyższej niż 12 ton i mniej niż 25 ton; 1 080,00 zł
b) równej lub wyższej niż 25 ton 1 320,00 zł

- o liczbie osi-dwie 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej 38 ton 1 920,00 zł
b) równej lub wyżej niż 38 ton 2 280,00 zł

- o liczbie osi-trzy 
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniej 38 ton 1 680,00 zł
b) równej lub wyżej niż 38 ton 1 920,00 zł

10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia;
a) mniej niż 22 miejsca 1 080,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1 920,00 zł

 

Podatek leśny w 2022 roku

 

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Wszystkie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, przy czym lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (symbol Ls).

Termin powstania obowiązku podatkowego

1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o lasach IL-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian. 
3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek leśny DL-1 na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 
2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej - według składanych deklaracji: w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.

Stawki podatku

Za 1 ha fizyczny lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 46,6972 zł.

Ulgi i zwolnienia

Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku ulega obniżeniu o 50% i wynosi 23,3486 zł.

 

Podatek rolny w 2022 r.

 

Podmiot opodatkowania

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Termin powstania obowiązku podatkowego

1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 
2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o gruntach IR-1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów. 
3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny DR-1 na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Termin płatności

1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego. 
2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku

1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 153,70 zł.
2. Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 307,40 zł.

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz Uchwały Nr XX/107/2020  i Nr XX/106/2020  Rady Gminy Lutowiska z dnia 27 listopada 2020 r zawiadamiam, że uległ zmianie sposób zbierania odpadów komunalnych a także stawka za gospodarowanie odpadami

 Na podstawie art. 4a ust.1 oraz art. 5 ust.3 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych mają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (brak możliwości wyboru).

Ponadto informuję, że została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od dnia 01.01.2021 roku wynosi 18,00 zł za osobę jeżeli właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady i 23 zł za osobę gdy nie posiada kompostownika .

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia ustawowego obowiązku segregowania odpadów komunalnych, Wójt może nałożyć karnie stawkę opłaty  46,00 zł za osobę miesięcznie.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi selektywnie zebranymi z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy od dnia 01.01.2021 roku wynosi:

 18,00 zł za worek o poj. 120 l, 36 zł za worek 240 l  i 58 zł za pojemnik o poj. 1100 l.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

1)    54,00 zł – za worek o pojemności 120 l;

2)    108,00 zł – za worek o pojemności 240 l;

3)    174,00 zł – za pojemnik o pojemności 1100 l.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutowiskach, pok. 15 lub pod nr. tel. 13 461 00 13 wew. 49

Kalendarz

p Kwiecień 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30