BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Styczeń

22

imieniny:

Dominiki
Mateusza
Wincentego

Jak sortować odpady? /

Obowiązujące stawki

Obowiązujące stawki

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz Uchwały Nr XX/107/2020  i Nr XX/106/2020  Rady Gminy Lutowiska z dnia 27 listopada 2020 r zawiadamiam, że uległ zmianie sposób zbierania odpadów komunalnych a także stawka za gospodarowanie odpadami

 Na podstawie art. 4a ust.1 oraz art. 5 ust.3 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych mają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (brak możliwości wyboru).

Ponadto informuję, że została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych od dnia 01.01.2021 roku wynosi 18,00 zł za osobę jeżeli właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady i 23 zł za osobę gdy nie posiada kompostownika .

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia ustawowego obowiązku segregowania odpadów komunalnych, Wójt może nałożyć karnie stawkę opłaty  46,00 zł za osobę miesięcznie.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi selektywnie zebranymi z nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy od dnia 01.01.2021 roku wynosi:

 18,00 zł za worek o poj. 120 l, 36 zł za worek 240 l  i 58 zł za pojemnik o poj. 1100 l.

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości:

1)    54,00 zł – za worek o pojemności 120 l;

2)    108,00 zł – za worek o pojemności 240 l;

3)    174,00 zł – za pojemnik o pojemności 1100 l.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lutowiskach, pok. 15 lub pod nr. tel. 13 461 00 13 wew. 49

- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi: 

  • 143 za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 429 za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Opłata roczna ryczałtowa obowiązuje od dnia 1 styczna 2020 r. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutowiska nr 26862100072001000088460026 lub gotówkowo w kasie Urzędu Gminy.

Normy objętościowe dla odpadów selektywnie zbieranych w przeliczeniu na 1 osobę:
- 6 worków ( x100 l) na odpady selektywnie zebrane ( 4 żółte i 2 zielone) oraz 1 pojemnik (120 l) na pozostałości po sortowaniu (bez  odpadów biodegradowalnych).

Osoby, które zadeklarowały stawkę 33 zł / miesiąc będą mogły oddać 6 pojemników (120 l) odpadów zmieszanych w okresie półrocza.

Wykonawca odbierający odpady selektywnie zebrane ma obowiązek kontroli prawidłowego sortowania odpadów przez Zbierających. Złe sortowanie pociągnie za sobą podniesienie stawki do kwoty 33 zł tak jak za odpady zmieszane.

Raz w roku (termin ustalony harmonogramem odbioru odpadów komunalnych) są odbierane odpady wielkogabarytowe (krzesła, stoły, łóżka, meble, itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, telewizory, lodówki, kuchenki, itp.) tekstylia, duże zabawki.

W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane opony, odpady budowalne, organiczne i pampersy. Odpady te można nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki w Smolniku w godzinach jego otwarcia. 

Informujemy, że papa to odpad specjalny o kodzie 17 03 80 i ze względu na to, że jest to materiał wykonany z tektury i włókniny, nasączony masą bitumiczną i pokryty mineralną posypką, składowanie tego typu odpadu wraz z innymi odpadami jest zabronione ze względu na ryzyko skażenia środowiska. W pojemnikach na odpady komunalne nie może występować papa wraz z innymi odpadami. Urząd Gminy nie ma obowiązku odbierać tego typu odpadów. W świetle przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zapewniają przyjmowanie takich odpadów jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne ( papa nie jest odpadem komunalnym).

W związku z powyższym należy wynająć specjalną firmę, która zajmuje się utylizacją papy.

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. 

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

  1. "OSAK” Marcin Osmyk - ul. Armii Krajowej 42, 36-030 Błażowa, tel. 537-300-539 - folia odpadowa, sznurek, opakowania big bag 
  2. TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o. - ul. Podgrodzie 8 B, 39-200 Dębica, tel. 014-699-59-00 - opony rolnicze

 

W oparciu o Uchwałę Nr XXIII/128/2021 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi informuję, że od dnia 4 maja 2021 roku pobierane będą opłaty za przyjęcie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Smolniku selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

 Określa się ceny za usługi dodatkowe polegające na przyjmowaniu w PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

- 100 zł za 1Mg (tonę) dostarczonego szkła,

- 700 zł za 1Mg (tonę) dostarczonych odpadów wielkogabarytowych i tekstyliów ( np. wersalki, meble, ubrania, obuwie, materace, dywany itp.)

- 500 zł za 1Mg (tonę) dostarczonych pozostałych odpadów selektywnie zebranych (w tym również opon i odpadów budowlanych).

Opłata pobierana będzie w PSZOK przez pracownika Urzędu Gminy po zważeniu dostarczonych odpadów i przeliczeniu przez stawkę za 1Mg. Z uwagi na brak łączności komórkowej w budynku PSZOK opłata pobierana będzie w gotówce.

Opłata nie będzie pobierana od mieszkańców gminy Lutowiska którzy mają złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali i budynków mieszkalnych.

Osoby prowadzące działalność usługową i turystyczną w budynkach mieszkalnych nie są zwolnione z opłaty za dostarczone do PSZOK odpady komunalne.

Kalendarz

p Styczeń 2022 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31