BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

24

imieniny:

Joanny
Zdenka
Zuzanny

Jak sortować odpady? /

Obowiązujące stawki

Obowiązujące stawki

Informuję , że od 1 stycznia 2022 roku  obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (jeżeli są one zbierane w sposób selektywny) w wysokości 27 zł/ osobę miesięcznie gdy mieszkaniec nie kompostuje odpadów biodegradowalnych lub  24 zł/osobę miesięcznie gdy odpady komunalne gromadzone są w kompostowniku przydomowym. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata zostanie zwiększona do wysokości 54 zł/osobę miesięcznie.  

Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny  zapłacą:

1)      24 zł – za worek lub pojemnik o pojemności 120 l;

2)      48 zł – za worek lub pojemnik o pojemności 240 l;

3)      220 zł - za pojemnik o pojemności 1100 l;

4)      1 400 zł - za pojemnik o pojemności 7000 l;

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości: 

1)         48 zł – za worek lub pojemnik o pojemności 120 l;

2)         96 zł  – za worek lub pojemnik o pojemności 240 l;

3)        440 zł   - za pojemnik o pojemności 1100 l;

4)      2 800 zł- za pojemnik o pojemności 7000 l;

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutowiska nr 26862100072001000088460026 lub gotówkowo w kasie Urzędu Gminy.

Normy objętościowe dla odpadów selektywnie zbieranych w przeliczeniu na 1 osobę:
- 6 worków ( x120 l) na odpady selektywnie zebrane ( 4 żółte i 2 zielone) oraz 1 pojemnik (120 l) na pozostałości po sortowaniu (bez  odpadów biodegradowalnych).

Raz na dwa lata (termin ustalony harmonogramem odbioru odpadów komunalnych) są odbierane odpady wielkogabarytowe (krzesła, stoły, łóżka, meble, itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, telewizory, lodówki, kuchenki, itp.) tekstylia, duże zabawki.

W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane opony, odpady budowalne, organiczne i pampersy. Odpady te można nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki w Smolniku w godzinach jego otwarcia. 

W oparciu o Uchwałę Nr XXIII/128/2021 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi informuję, że od dnia 4 maja 2021 roku pobierane będą opłaty za przyjęcie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Smolniku selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

 Określa się ceny za usługi dodatkowe polegające na przyjmowaniu w PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

100 zł za 1Mg (tonę) dostarczonego szkła,

- 700 zł za 1Mg (tonę) dostarczonych odpadów wielkogabarytowych i tekstyliów ( np. wersalki, meble, ubrania, obuwie, materace, dywany itp.)

- 500 zł za 1Mg (tonę) dostarczonych pozostałych odpadów selektywnie zebranych (w tym również opon i odpadów budowlanych).

Opłata pobierana będzie w PSZOK przez pracownika Urzędu Gminy po zważeniu dostarczonych odpadów i przeliczeniu przez stawkę za 1Mg. Z uwagi na brak łączności komórkowej w budynku PSZOK opłata pobierana będzie w gotówce.

Opłata nie będzie pobierana od mieszkańców gminy Lutowiska którzy mają złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali i budynków mieszkalnych.

Osoby prowadzące działalność usługową i turystyczną w budynkach mieszkalnych nie są zwolnione z opłaty za dostarczone do PSZOK odpady komunalne.

Informujemy, że papa to odpad specjalny o kodzie 17 03 80 i ze względu na to, że jest to materiał wykonany z tektury i włókniny, nasączony masą bitumiczną i pokryty mineralną posypką, składowanie tego typu odpadu wraz z innymi odpadami jest zabronione ze względu na ryzyko skażenia środowiska. W pojemnikach na odpady komunalne nie może występować papa wraz z innymi odpadami. Urząd Gminy nie ma obowiązku odbierać tego typu odpadów. W świetle przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zapewniają przyjmowanie takich odpadów jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne ( papa nie jest odpadem komunalnym).

W związku z powyższym należy wynająć specjalną firmę, która zajmuje się utylizacją papy.

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka i opon z gospodarstw rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne. 

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

  1. "OSAK” Marcin Osmyk - ul. Armii Krajowej 42, 36-030 Błażowa, tel. 537-300-539 - folia odpadowa, sznurek, opakowania big bag 
  2. TRANS-POŁUDNIE Sp. z o.o. - ul. Podgrodzie 8 B, 39-200 Dębica, tel. 014-699-59-00 - opony rolnicze

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31