BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Sierpień

11

imieniny:

Luizy
Włodzmierza
Zuzanny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach /

Dodatkowe działania

Rozumiejąc potrzeby społeczności lokalnej Ośrodek Pomocy realizuje  zadania dodatkowe, wśród nich:

Rozdawnictwo żywności w ramach programu PEAD „Rozdawnictwo żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. Program ten funkcjonuje od 2007 roku – w tym czasie wydano potrzebującym ok.50 ton żywności (mąka, cukier, makaron , kasza, płatki, sery, mleko, masło, kawa zbożowa, zupy, gulasze itp.)

Od 2008 do 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt realizowany jest z zachowaniem równości szans dla  kobiet i mężczyzn.

Cele szczegółowe realizowanego przedsięwzięcia to:

 • wzrost samooceny,
 • zwiększenie motywacji do działania,
 • zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy,
 • kontynuacja dalszego rozwoju osobistego,
 • nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie.

Dla osiągnięcia wymienionych celów zrekrutowane corocznie grupy uczestników podejmują różnorodne szkolenia i kursy a ich rezultaty badane są poprzez monitoring i ankiety ewaluacyjne.

Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w oparciu o wywiady środowiskowe, regulamin rekrutacji oraz formularza zgłoszeniowe.

Przez okres 4-ch lat trwania projektu  udział w nim wzięło 41 osób.

W bieżącym roku 2012 do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostało 12 osób które uczestniczyć będą w:

 1. Szkolenie – Trening kompetencji i umiejętności psychospołecznych.
 2. Szkolenie - Wsparcie spersonalizowane- warsztaty tematyczne, konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym.
 3. Szkolenie- Poruszanie się po europejskim rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodu handlowiec, przedstawiciel handlowy.
 4. Kurs – podkarpacka kuchnia regionalna z usługą cateringową.
 5. Kurs na prawo jazdy kat. B.

Za udział w szkoleniach uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, po zakończeniu poszczególnych modułów otrzymują stosowne zaświadczenia i certyfikaty.

Właściwa realizacja projektu wymaga zaangażowania, dużej pracy i obfitej dokumentacji co wiąże się z dodatkowymi obowiązkami pracowników OPS, w  realizację zadania zaangażowani są:

 1. Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk - Kierownik Projektu
 2. Grażyna Wojnar - Koordynator Projektu
 3. Aneta Długosz - Specjalista ds. rozliczeń Projektu
 4. Danuta Sura - pracownik socjalny

W okresie od 01.06.2008 do 31.12.2011 na realizację  projektu  wydatkowano

- ze środków EFS -  528 882,65 zł

- wkład własny - 63 117,00 zł

Projekt realizowany w 2012 roku przewiduje wydatki:

- ze środków EFS - 160 213,00 zł

- wkład własny - 18 780,00 zł

Jednostką nadrzędną koordynującą realizację zadań projektowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Stałym punktem pracy GOPS jest pamięć o najstarszych mieszkańcach naszej Gminy, z myślą o których organizujemy rokrocznie DZIEŃ SENIORA. Od 3-ch lat uroczystość ta realizowana jest przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w  Lutowiskach

Pracownicy GOPS angażują się również w organizację festynów rodzinnych, spotkach i wszelkich imprez służących integracji rodzinnej i społecznej.

Kalendarz

p Sierpień 2022 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31