BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Luty

07

imieniny:

Ryszarda
Teodora
Wilhelminy

Jak uzyskać pomoc? /

Dodatek osłonowy

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody* nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 635).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 Gospodarstwo domowe tworzą:

 1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osoba fizyczna  oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
  i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Uwaga: Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jaka jest wysokość dodatku osłonowego?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób 

Zwiększona kwota dodatku osłonowego:

Gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Jak i kiedy można złożyć wniosek o dodatek osłonowy oraz kiedy nastąpią jego wypłaty?

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Aby otrzymać dodatek należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy jest wypłacany w dwóch równych ratach w terminie:

 • do dnia 31 marca 2022 r. oraz
 • do dnia 2 grudnia 2022 r.

Osoby, które nie złożą wniosku o przyznanie dodatku osłonowego do 31 stycznia 2022 r. nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do
31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

 Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach (pok. nr 8):

 • na piśmie lub
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

Proszę pamiętać o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja
o przyznaniu dodatku zostanie wysłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, jeśli go wskaże we wniosku.

Więcej informacji o dodatku osłonowym otrzymają Państwo pod numerem telefonu

13-461-00-55 lub na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym  (Dz. U z 2022 r. poz. 1) 

Kalendarz

p Luty 2023 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28