BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

20

imieniny:

Fryderyka
Małgorzaty
Seweryny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

ZAWIADOMIENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XXV sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 23 czerwca 2021 r., o godzinie 1000. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny.

Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził sesję z sali narad Urzędu Gminy.

 1. Otwarcie
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Protokół nr XXIV 2021 z dnia 27 kwietnia 2021.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Głosowanie jawne

   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok. Głosowanie jawne

   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2020 rok

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutowiska wotum zaufania. Głosowanie jawne

   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lutowiska wotum zaufania. 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok. Głosowanie jawne

   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2021 rok.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lutowiska
   Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
   Załącznik nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o przystąpieniu Gminy Lutowiska do prac nad utworzeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych. Głosowanie jawne

   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o przystąpieniu Gminy Lutowiska do prac nad utworzeniem spółdzielni socjalnej osób prawnych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Lutowiska w granicach administracyjnych gminy Lutowiska. Głosowanie jawne

   Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Lutowiska w granicach administracyjnych gminy Lutowiska.
   Załącznik do projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Lutowiska w drodze bezprzetargowej. Głosowanie jawne

   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Lutowiska w drodze bezprzetargowej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością. Głosowanie jawne

   Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością.
   Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością.

 13. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2021.

   Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2021.

 14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 i przedstawienie potrzeb na 2021 rok.

   Ocena Zasobów pomocy Społecznej

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Głosowanie jawne

   Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

 16. Informacja o funkcjonowaniu instytucji kultury w Gminie Lutowiska.

   Informacja z działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach za 2020 rok.
   Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutowiskach za 2020 r.
   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach w 2020 roku.

 17. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31