BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

20

imieniny:

Bazylego
Bernardyna
Krystyny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na  podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z  08 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2019r.  poz. 506,  ze zm.) oraz  art.  15zzx  ust.  1  i  2 ustawy z  02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XVI sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 10 lipca 2020 r. o godzinie 10:00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania.)

Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny. Szczegóły techniczne zostaną z Panią/Panem ustalone indywidualnie przez  informatyka.

Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali narad Urzędu Gminy.

Porządek  obrad  wraz  z  projektami  uchwał  stanowią  załącznik  do  niniejszego zawiadomienia. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Zatwierdzenie protokołu z XV sesji Rady Gminy. 

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Lutowiskach. 

 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lutowiska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej na w 2020 rok.

 10. Informacja o pracy Wójta między sesjami.

 11. Wolne wnioski i zapytania.

 12. Zakończenie obrad sesji.

Wróć

Kalendarz

p Maj 2024 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31