BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

20

imieniny:

Fryderyka
Małgorzaty
Seweryny

 
Strona główna /

Rekrutacja do projektu

Strona główna /

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu - I edycja

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie I edycji rekrutacji  uczestniczek/Uczestników do projektu pt. "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI PO KL Rynek Pracy otwarty dla wszystkich.

Dokumenty rekrutacyjne w ramach I edycji rekrutacji przyjmowane są od 15.03.2013 do 15.04.2013 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Miejsce składania dokumentów:
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne

Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
− osobiste złożenie w Biurze projektu (w godz. od 7:30 – 15:30, w dniach pracy
Beneficjenta) lub
− przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu, prawidłowo wypełnionych/podpisanych/potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów rekrutacyjnych.

Za datę złożenia Dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu

Dokumenty rekrutacyjne składane przez Potencjalne/-ych Uczestniczki/Uczestników projektu w odpowiedzi na ogłoszoną edycję rekrutacji do projektu to:

 1. Formularz rekrutacyjny, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  Formularz należy przygotować w formie elektronicznej lub wypełnić odręcznie, pismem czytelnym i przedłożyć w formie wydruku lub formie wypełnionej wraz z czytelnym podpisem Potencjalnej/-go Uczestniczki/Uczestnika projektu.
 2. Załączniki do Formularza rekrutacyjnego:
  a) Oświadczenie Potencjalnej/-ego Uczestniczki/Uczestnika projektu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  b) Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej powyżej 6 mc-y wraz z określeniem okresu pozostawania w rejestrze PUP od dnia ostatniej rejestracji (w oryginale).
  c) Oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.
  d) Kserokopie świadectw/certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia/kursy/uprawnienia (jeśli dotyczy).
  e) Zaświadczenia dokumentujące otrzymanie pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych (jeśli dotyczy).

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej
projektu: www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_przedsiebiorcow/dokumenty_do_pobrania.php

Status kwalifikowalności Potencjalnej/-ego Uczestniczki/Uczestnika projektu musi zostać potwierdzony ponownie na dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, tj. dzień przystąpienia do projektu.
Planowane terminy przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach I edycji rekrutacji to 06.05.2013 r.

Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz wypełniania i składania dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji, z którym Potencjalna/-ny Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/-ny jest się zapoznać.

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31