BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

21

imieniny:

Jarosława
Konrada
Selmy

 
Strona główna /

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielanie dotacji

Strona główna /

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielanie dotacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Lutowiska o naborze wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z udostępnieniem wykazu podmiotów którym przyznano wstępne promesy do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia u udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Lutowiska.

Nabór dotyczy wyłącznie podmiotów ujętych w ww. wykazie.

Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania:

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Ochrony Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji o której mowa a w rt.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. na:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym
  dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do podpisania umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Lutowiska.

Zasady składania wniosków do dofinansowania: Wnioski należy składać osobiście do Urzędu Gminy Lutowiska lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Wnioski należy składać w terminach:

do 31.01.2024 r.:
do 29.04.2024 r.;

w godzinach pracy Urzędu.

Do złożenia wniosku służy formularz, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lutowiska.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniem statutu lub innego aktu są do tego upoważnione. Ponadto wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zasady wyboru wniosków:

Weryfikacji wniosków dokonuje Wójt Gminy Lutowiska.

Od rozstrzygnięcia naboru przez Wójta Gminy Lutowiska nie przysługuje odwołanie.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków.

Informację o wnioskach wybranych do dofinansowania Wójt Gminy Lutowiska umieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutowiska.

Warunki podpisania umowy o dotację.
Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Lutowiska.

Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie:

 1. Decyzja o przyznaniu dotacji podjęta przez Radę Gminy Lutowiska  w formie uchwały, na warunkach określonych we wstępnej promesie udzielonej Gminie Lutowiska przez Bank Gospodarstwa Krajowego, określająca nazwę podmiotu otrzymującego dotację, kwotę przyznanej mu dotacji, nazwę zadania, na wykonanie którego przyznano dotację oraz czasu, na który udzielono dotacji.
 2. Ogłoszenie przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców inwestycji w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wnioskodawcy Wstępnej Promesy.
 3. Rozstrzygnięcie postępowania zakupowego skutkującego wyborem Wykonawcy/Wykonawców i tym samym złożenie do BGK wniosku o udzielenie promesy.
 4. Udzielenie przez BGK promesy.


Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczanie zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy wnioskodawcą a Gminą Lutowiska.

Postanowienia końcowe.

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Pani Anna Dybała (13) 461 03 13.

 

Wójt Gminy Lutowiska

Krzysztof Mróz

 

 

Wróć

Kalendarz

p Kwiecień 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30