BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Wrzesień

23

imieniny:

Bogusława
Liwiusza
Tekli

 
Strona główna /

Nieodpłatna pomoc prawna

Strona główna /

Nieodpłatna pomoc prawna

INFORMACJA


Informuje się, że od dnia 1 sierpnia 2022r. do odwołania wprowadza się hybrydowe funkcjonowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej / Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Bieszczadzkiego.
Świadczenie usług w formie hybrydowej będzie polegało na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z potrzebami klienta za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub osobiście w punkcie.
Rodzaj formy pomocy klient powinien określić podczas rejestracji telefonicznej pod nr telefonu 13 471 25 03.

 

INFORMACJA O UDZIELANIU

NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ w POWIECIE BIESZCZADZKIM  W 2023r.

 

Zgodnie z  ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na terenie POWIATU BIESZCZADZKIEGO będzie realizowane zadanie  polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w trzech punktach, których usytuowanie oraz harmonogram  pracy przedstawia poniższa tabela:

 

 USTRZYKI DOLNE

STAROSTWO POWIATOWE W USTRZYKACH DOLNYCH UL. BEŁSKA 22 POK NR 3

Dzień

Godziny

Rodzaj nieodpłatnej pomocy prawnej

Poniedziałek

8.00-12.00

pomoc prawna  i mediacje

Wtorek

8.00-12.00

pomoc prawna   i mediacje

Środa

8.00-12.00

pomoc prawna

12.00-16.00

pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja ze szczególnym uwzględnieniem: mediacja

Czwartek

8.00-12.00

pomoc prawna

12.00-16.00

pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie mediacja ze szczególnym uwzględnieniem: pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością

Piątek

8.00-12.00

pomoc prawna i mediacje

12.00-16.00

pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie mediacja ze szczególnym uwzględnieniem: pomoc ofiarom przemocy

 

 CZARNA GÓRNA

URZĄD GMINY W CZARNEJ, CZARNA GÓRNA 74

Poniedziałek

12.30-16.30

pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja

 

 LUTOWISKA

URZĄD GMINY W LUTOWISKACH, LUTOWISKA 14

Wtorek 

12.30-16.30

pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja

 

Zapisy na poradę:

 Zgłoszeń należy dokonywać

 Informacje na temat zakresu porad prawnych i obywatelskich dostępne są na stronie http://bip.bieszczadzki.pl/ w zakładce „Nieodpłatna pomoc prawna”

Przed wizytą warto zgłosić swoje potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

 

  INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, a dotycząca ochrony przetwarzania danych osobowych dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 

  Informacja

o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania

Nieodpłatnej pomocy prawnej  można uzyskać  w trzech punktach tj.:

 Punkt w Ustrzykach Dolnych znajduje się w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Bełskiej nr 22 w pokoju nr 3 pomoc uzyskać można w dni robocze w :

  • Poniedziałek w godzinach od 8.00 do 12.00
  • Wtorek od 8.00 do 12.00
  • Środa od 8.00 do 16.00
  • Czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00
  • Piątek w godzinach od 8.00 do 16.00

 Punkt w Czarnej Górnej znajduje się w Urzędzie Gminy Czarna (adres: Czarna Górna 74) pomoc można uzyskać w dni robocze w poniedziałki  w godzinach od 12.30 do 16.30

Punkt w Lutowiskach  znajduje się w Urzędzie Gminy Lutowiska  (adres: Lutowiska 14) pomoc można uzyskać w dni robocze we wtorki w godzinach od 12.30 do 16.30

 Zapisy na poradę:

pod  nr tel. 13 471 25 03 lub

za pośrednictwem platformy internetowej  pod adresem https://np.ms.gov.pl/podkarpackie/bieszczadzki

Kontakt  dla osób z dysfunkcjami mowy lub słuchu: e-mail powiat@bieszczadzki.pl

 Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Oświadczenie, o którym mowa wyżej mowa, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, jest starosta.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 Zakres edukacji prawnej

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1) prawach i obowiązkach obywatelskich;

2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania z zakresu edukacji , mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

 Nieodpłatna mediacja

1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

3. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

4. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 uwaga:

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

 Biuletyny informacyjne wydawane przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego

Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego (facebook)

Wróć

Kalendarz

p Wrzesień 2023 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30