BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

23

imieniny:

Ilony
Jerzego
Wojciecha

 
Strona główna /

Nabór na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Strona główna /

Nabór na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wójt Gminy Lutowiska działając na podstawie art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.) ogłasza nabór na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest organem władzy publicznej wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej, będącym organem powołanym w myśl art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Liczba członków do powołania: 5

I. Wymagania od kandydatów:

1. Wykształcenie wyższe,

2. Znajomość oraz umiejętność interpretacji i stosowania regulacji prawnych z zakresu ustaw i rozporządzeń , w tym:

- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

- ustawy o pomocy społecznej;

- ustawy o samorządzie gminnym;

- kodeksu postepowania administracyjnego;

- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”;

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO;

3. Przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

4. Umiejętność pracy w zespole;

5. Umiejętność prowadzenia rozmów z „trudnym klientem”, wysokie zdolności komunikacyjne i społeczne;

6. Dyspozycyjność, obowiązkowość, kreatywność, empatia;

7. Doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom będzie dodatkowym atutem;

8. Znajomość problemów społecznych Gminy Lutowiska; preferowane osoby zamieszkujące na terenie Gminy Lutowiska.

II. Zakres wykonywania zadań:

Do zadań Komisji, wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należy w szczególności:

1. Opracowywanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii we współpracy ze wszystkimi instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi w obszarze uzależnień;

2. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania;

3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

4. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia współuzależnienia;

5. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;

7. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

8. Współpraca i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

III. Wymagane dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy lub CV;

2. List motywacyjny;

3. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe (dyplom ukończenia wyższej uczelni, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy, ukończone kursy, szkolenia itp.)

4. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (według wzoru) 

IV. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu, a w przypadku pracy urzędu przy drzwiach zamkniętych (w okresie epidemii) umieścić w skrzynce zamieszczonej przy wejściu do Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska do dnia 25 lutego 2021 roku, do godz. 15 00,w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane na adres nadawcy.

V. Wybór składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach.

1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie;

2. Wójt Gminy Lutowiska zastrzega sobie prawo wyboru osób zaproszonych na rozmowę spośród dokonujących zgłoszenia;

3. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się;

4. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostanie ukonstytuowany Zarządzeniem Wójta Gminy Lutowiska;

5. Osoby wybrane wezmą udział w szkoleniu dla nowych członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

6. W przypadku niewystarczającej liczby chętnych lub niewystarczającej liczby pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do pracy w GKRPA, Wójt Gminy Lutowiska zastrzega sobie prawo powołania osób zaproponowanych przez siebie;

7. Wójt Gminy Lutowiska zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania uzasadnienia.

Wróć

Kalendarz

p Kwiecień 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30