BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Sierpień

11

imieniny:

Luizy
Włodzmierza
Zuzanny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach /

Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUTOWISKA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUTOWISKA

Od 9 lutego 2022r. trwa nabór wniosków do objęcia pomocą żywnościową najuboższych rodzin w Gminie Lutowiska z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 320 zł
w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny które nie korzystają z pomocy społecznej , mogą być kierowane do Programu po złożeniu oświadczenia w siedzibie OPS od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.

Również informacje o Programie udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu 134610055.

Mieszkańcy Gminy Lutowiska spełniający kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do GOPS
w Lutowiskach od dnia 9 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r. w celu wypełnienia karty zgłoszenia do Programu.

Po 28 lutego 2022r. nie będzie możliwości zakwalifikowania się do Programu.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

 

Do dochodu nie wlicza się:

-  świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1598),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 

- zasiłku celowego, 

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze, 

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1255),

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Dodatki osłonowe

INFORMACJA NA TEMAT DODATKÓW OSŁONOWYCH

Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o dodatek osłonowy. 

Od 12 stycznia 2022 roku można składać wnioski w wersji papierowej:

 - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach w dni robocze:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 13.00 –pok. Nr 7 oraz pok. Nr 8 (I Piętro)
- przesłać drogą pocztową na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska 

WNIOKI MOŻNA SKŁADAĆ DO 31 PAŹDZIERNIKA 2022r.

TERMINY WYPŁAT NASTĄPIĄ DO 31.03.2022r. oraz/lub DO 02.12.2022r. 

Dla kogo dodatek osłonowy? Ważne kryterium dochodowe

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Jakiej wysokości dodatek osłonowy?

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu. I tak:

 • 400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,
 • 600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,
 • 850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,
 • 1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dla kogo wyższy o 25% dodatek osłonowy?

Na nieco wyższy dodatek osłonowy mogą liczyć zagrożeni ubóstwem energetycznym.
Chodzi o gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Dla nich dodatek osłonowy wynosi odpowiednio (kryteria dochodowe bez zmian): 

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

WAŻNE !!!

Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest wpis do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
(Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243). 

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-oslonowy

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/dodatek-oslonowy-w-ramach-rzadowej-tarczy-antyinflacyjnej/

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

WYNIKI KONKURSU

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach informuje, że zwycięzcą otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym w okresie od 1 stycznia 2022r. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony” został:

Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
ul. Jana III Sobieskiego 3
35-002 Rzeszów
Jednostka bezpośrednio wykonująca zadanie:
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ustrzykach Dolnych
ul. Rynek 14
38-700 Ustrzyki Dolne

Otwarty konkurs ofert na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Działając na podstawie art. 25 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), upoważnienia Wójta wydanego dnia 18 października 2021r. p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Lutowiskach do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz Pełnomocnictwa wydanego przez Wójta Gminy Lutowiska dla p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach do składania oświadczenia woli
w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki i do zaciągania zobowiązań
w imieniu Gminy, w ramach planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach ogłasza:

Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym w okresie od l stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizacji zadania własnego z zakresu pomocy społecznej polegającego na: 

Organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiony  

dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie tj.:

 1. organizacji pozarządowych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałających w celu osiągnięcia zysku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacji i stowarzyszeń;
 2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej;
 3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego - prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej;
 4. spółdzielni socjalnych - prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej;
 5. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

I. Rodzaj zadania

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wysokość dotacji na realizację zadania w roku 2022 określa się na kwotę 20 000 zł.
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Kwota powyższa może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji
p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Lutowiska w części przeznaczonej na realizację zadań
z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1057).

2. P.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyznaje dotacje celowe na realizację zadań podmiotom wyłonionym w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.

3. Nie będą dotowane oferty zawierające treści polityczne, komunistyczne, rasistowskie lub nazistowskie, propagujące pornografię, narkomanię lub obrażające uczucia religijne.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

5. P.o. Kierownik Ośrodka może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:

 1) rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

 2) podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;

 3)zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6. Odmowa podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie może nastąpić także w przypadku, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznane dofinansowania zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem lub rozliczone nieprawidłowo.

7. Dotacje nie mogą być przeznaczone na zadania o charakterze inwestycyjnym.

8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a p.o. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1.      Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe warunki wykonania zadania określone zostaną w umowie. Zakres i wymiar świadczonych usług ustali p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach.

2. W sytuacjach uzasadnionych specyfiką zadania rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy będą podlegać refundacji przez Gminę Lutowiska z zastrzeżeniem, że refundacja nie obejmuje wydatków poniesionych przed l stycznia 2021 roku, ani przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania określonym w umowie.

4. Refundacja środków nastąpi po podpisania umowy przez p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach z oferentem.

5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

V. Termin składania ofert

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty na właściwych formularzach, zgodnie z realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny ,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057 ).

3. Oferta powinna zawierać w szczególności:

1)     szczegółowy zakres rzeczowy i kadrowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zapewniający wykonanie zadania, w tym o wysokości środków własnych i uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty mogące mieć wpływ na ocenę zadania.

2)     termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3)     kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4. Do oferty należy dołączyć:

1) wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu:

a) w przypadku fundacji i stowarzyszeń - aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
b) w przypadku pozostałych podmiotów - inny dokument właściwy dla podmiotu,
c) dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwa lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej;

2) inne jeśli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu - dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

a)    upoważnienie do złożenia oferty na realizację określonego zadania publicznego,

b)   zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lutowiskach .,

c)    upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywanie rozliczeń w tym zakresie,

3)   sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, a w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,

4)   odpis statutu lub inny dokument potwierdzający zakres działalności podmiotu-w przypadku kopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji. 

5. Do oferty na realizację zadania należy dodatkowo dołączyć:

1) wykaz działań promocyjnych podejmowanych przez oferenta,

2) szczegółową specyfikację 1 godziny usług wg wzoru stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia,

3) informacje o planowanych wynagrodzeniach brutto dla osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z informacją o rodzaju umowy, na podstawie, której realizowane będzie zadanie, w tym relacje wynagrodzeń -pracowników merytorycznych do wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych, 

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.

Uwaga: Załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem na każdej stronie
 
(pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą). 

Uwaga: Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym
 
dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na
 zewnątrz
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów). 

6. Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach,
Lutowiska 14 , 38-713-Lutowiska, w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs" oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie:

do dnia 30 listopada 2021 roku do godz. 12.00. 

7 Oferty złożone po terminie oraz zawierające błędy formalne nie uzupełnione w terminie 5 dni roboczych - od dnia powiadomienia pisemnego lub telefonicznego - zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

8. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta, każdy wniosek powinien być trwale połączony z załącznikiem. 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Wybór ofert zostanie dokonany najpóźniej w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową

powołaną przez p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach.

3. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych w ofercie podmiot ma 5 dni roboczych od dnia powiadomienia pisemnego lub telefonicznego - na dokonanie poprawek.

4. Oferty, które przeszły ocenę formalną przechodzą do oceny merytorycznej.

5. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a)    wartość merytoryczną projektu - celowość oferty, uzasadnienie potrzeby realizacji, zakres rzeczowy, grupę docelową, zgodność z niniejszym ogłoszeniem, planowane rezultaty w kontekście programów i strategii Gminy Lutowiska oraz spójność rezultatów z celami projektu;

b)   koszt realizacji projektu, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów;

c)    wysokość dotacji wnioskowanej od Gminy, porównanie jej z zaplanowanymi źródłami dofinansowania projektu;

d)   możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych;

e)    doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze;

f)    wielkość planowanych wynagrodzeń brutto dla osób realizujących zadanie na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z informacją o rodzaju umowy na podstawie której realizowane będzie zadanie, w tym relacje wynagrodzeń pracowników administracyjno-obsługowych,
z zastrzeżeniem, że procentowy udział wynagrodzeń (wraz z pochodnymi ) opiekunek nie będzie mniejszy niż 70% przyznanej dotacji.

6. Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację zadania.

7. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana

p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

8. O wyniku postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną

powiadomieni pisemnie.

9. Po ogłoszeniu wyników konkursu ofert, p.o. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach niezwłocznie podpisze z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu umowę o realizacji zadania

Informacja dla mieszkańców Gminy Lutowiska

Od 3 września 2019r. trwa nabór wniosków do objęcia pomocą żywnościową najuboższych rodzin w Gminie Lutowiska z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 1402 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł netto w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby i rodziny które nie korzystają z pomocy społecznej , mogą być kierowane do Programu po złożeniu oświadczenia w siedzibie OPS. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Również informacje o Programie udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu 134610055.

Mieszkańcy Gminy Lutowiska spełniający kryteria dochodowe mogą zgłaszać się do GOPS w Lutowiskach od dnia 3 września 2019r. do 15 września 2019r. w celu wypełnienia karty zgłoszenia do Programu.

Po 15 wrzesień 2019r. nie będzie możliwości zakwalifikowania się do Programu, który trwa od 1 sierpnia 2019r. do 31 lipca 2020r.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w
odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
Do dochodu wlicza się m.in.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenie za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań
administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
- dodatek mieszkaniowy,
- dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:

- świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575),
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 ze zm.),
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
- wartości świadczenia w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca
2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych (Dz. U. poz. 693 ze zm.),
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.
W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY "DOBRY START"

INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Lutowiska 

 NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY "DOBRY START"

 Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. 

Od 1 lipca 2020 roku można składać wyłącznie wnioski elektroniczne ( online) za pomocą:

- portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl/
- ePUAP-u,
- bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do Programu,

Od 1 sierpnia 2020 roku można składać wnioski również w wersji papierowej:

 - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30 – pok. Nr 18
- przesłać drogą pocztową na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska 

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE ,,DOBRY START”

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane:

- w wersji elektronicznej od 1 lipca 2020r.
- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2020r.

( II piętro Urzędu Gminy w Lutowiskach pokój Nr 18)

Zgodnie z art. 20 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020r. poz. 808 ze zm.)

,,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października”.

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada”.

INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Lutowiska

INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Lutowiska 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane: 

- w wersji elektronicznej od 1 lipca 2020r.
- w wersji papierowej od 1 sierpnia 2020r. 

( II piętro Urzędu Gminy w Lutowiskach pokój Nr 18) 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020. poz. 111 ze zm.)

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada”. 

,,W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia”. 

Szczegółowych informacji dotyczący nowego okresu zasiłkowego udzielają pracownicy OPS-u w Lutowiskach w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu (013) 461 00 55 lub 13 461 03 12.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Lutowiskach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. 

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2018r. poz. 998 ) 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i  wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej

 w Lutowiskach  p. nr 7 ( załącznik nr 1 i 2 do wypełnienia i pobrania w OPS.)

 • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
 • uzyskać pozytywną opinię Kierownika  Ośrodka,
 • uzyskać pozytywną opinię psychologa,
 • podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy. 

Małgorzata Prokopiak-Młynarczyk
Kierownik GOPS. Lutowiska

Kalendarz

p Sierpień 2022 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31