BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Grudzień

02

imieniny:

Balbiny
Ksawerego
Pauliny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach /

Aktualności

Dodatek do źródeł ogrzewania innych niż węgiel

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967), która obowiązuje od 20 września 2022 r.  – gospodarstwom domowym przysługuje dodatek w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

- kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

- 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

- 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

- 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 Za gospodarstwo domowe ustawa uznaje:

- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

- jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

- gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się na wniosek osoby z danego gospodarstwa. Jednak w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Ponadto, jeżeli wniosek złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę tego dodatku złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 Dodatek dla gospodarstwa domowego nie przysługuje:

- gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,

- osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych
w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

 Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek ten składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia
30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

 Organ, do którego wpłynął wniosek, dokonuje weryfikacji tego wniosku w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, organ bierze pod uwagę w szczególności:

1) informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie:

a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

b) świadczenia wychowawczego,

c) dodatku osłonowego,

d) dodatku mieszkaniowego,

3) dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, organ może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego Wywiad ten przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

 Przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Wydania decyzji wymaga odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku.

 Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku, organ, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości bezpośredniego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje jednak wypłaty tego świadczenia.

 

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, jednolity dla całego kraju, określił Minister właściwy do spraw energii w rozporządzeniu z dnia 20 września 2022r. (Dz. U. poz. 1974).

 Wnioski o wypłatę dodatku są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach w dniach i godzinach pracy jednostki: poniedziałek: 7:00 – 16:00, od wtorku do czwartku: 7:00 – 15:00, piątek: 7:00 – 14:00.

 Dodatki dla gospodarstw domowych są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami naszego Ośrodka pod numerem: 13-461-00-55. 

Dodatek węglowy

Od dnia 22 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach (pok. nr 7 i nr 8) można składać wnioski o dodatek węglowy.

Wypełniony wniosek należy złożyć:
- w formie papierowej
-drogą elektroniczną (musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem podpisu zaufanego).

Do wniosku należy załączyć podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

UWAGA: wskazane we wniosku źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub
zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane na etapie
rozpatrywania wniosku.

Przy przyznawaniu świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełniania dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r.

Posiłek w szkole i w domu

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków (obiad) dla dzieci w szkołach (w tym w szkołach średnich) w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w terminie od 01.08.2022 r. do 16.08.2022 r. (złożenie wniosku po tym terminie może skutkować brakiem możliwości opłacenia posiłków od 01.09.2022 r.). Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 900,00 zł. Pod uwagę brany jest dochód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wydanie decyzji poprzedzone jest wywiadem środowiskowym w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Szczegółowych informacji, w tym o dokumentach jakie należy załączyć do wniosku udzielają pracownicy socjalni pod numerem telefonu 13-461-00-55.

Wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Informujemy, że od dnia 01.08.2022 r. w siedzibie tut. Ośrodka (pokój nr 17 na II piętrze Urzędu Gminy w Lutowiskach) można składać wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023 w wersji papierowej.

Szczegółowych informacji udziela pracownik w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 13-461-03-12.

Kalendarz

p Grudzień 2023 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31