BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Marzec

26

imieniny:

Dory
Olgi
Teodora

Gospodarka komunalna /

Jak sortować odpady?

Zasady segregacji odpadów komunalnych

  Selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona bezpośrednio na terenie nieruchomości.. Zbierane będą odpady w workach odpowiedniego koloru (lub pojemnikach) oznaczonych w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub użytkownika pojemnika. Worki oznaczone będą napisem „GMINA LUTOWISKA”, z indywidualnym kodem nieruchomości ustalonym przez Wykonawcę i z opisem rodzaju zbieranego odpadu tj:

1) worek koloru żółtego:
- papier, tekturę, tworzywa sztuczne (folię, plastik) ,metal (puszki, kapsle, drobny złom),opakowania wielo -materiałowe ( kartony po sokach, mleku itp.),

2) worek koloru zielonego
- szkło ( opakowaniowe tj. butelki, słoiki)

3) pojemniki 120 l lub 240 l – pozostałości po selektywnej zbiórce odpadów komunalnych,

4) worek koloru brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

 Normy objętościowe dla odpadów selektywnie zbieranych w przeliczeniu na 1 osobę ustalone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutowiska na półrocze 2013 r. tj. od 1-go lipca do 31 grudnia są następujące:
- 6 worków ( x 100 l) na odpady selektywnie zebrane ( 4 żółte i 2 zielone) oraz 1 pojemnik ( 120 l) na pozostałości po sortowaniu (bez odpadów biodegradowalnych).
- Osoby, które zadeklarowały stawkę 12 zł/miesiąc otrzymają dodatkowo 1 worek koloru brązowego o poj 60l .
  -Osoby, które zadeklarowały stawkę 22 zł / miesiąc będą mogły oddać 6 pojemników ( 120 l) odpadów zmieszanych w okresie półrocza.

 Wykonawca odbierający odpady selektywnie zebrane ma obowiązek kontroli prawidłowego sortowania odpadów przez Zbierających. Złe sortowanie pociągnie za sobą podniesienie stawki do kwoty 22 zł tak jak za odpady zmieszane.

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów;

 W ramach nowego systemu gospodarki odpadami Gmina Lutowiska utworzyła specjalne miejsce do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych i tzw problemowych Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolniku na bazie Sortowni Odpadów. PSZOK będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy w każdym tygodniu w dniach od poniedziałku do piątku .W okresie wakacji PSZOK w Smolniku czynny będzie cztery godzinny dziennie a w pozostałe miesiące - jedną godzinę dzienne. 

 Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie można przywieźć nieodpłatnie odpady selektywnie zebrane na frakcje tj. w odrębnych workach: butelki PET , folia, opakowania wielomateriałowe, szkło, makulatura, puszki, złom.

 Każdy mieszkaniec będzie miał również możliwość bezpłatnie przekazać do punktu następujące odpady:

a) przeterminowane leki,
b) chemikalia i opakowania po nich,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) zużyte opony,
g) tekstylia,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe z bieżących remontów z wyłączeniem odpadów budowlanych od przedsiębiorców ( prowadzących działalność zarobkową w budownictwie).

Jednocześnie informuję, że jeden raz w roku będzie zorganizowany odbiór z nieruchomości tych odpadów.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie będzie można oddać azbestu i papy. 

 Nowy system gospodarki „śmieciowej” musi się samofinansować tzn. wszelkie wydatki ponoszone na organizację, odbiór i zagospodarowanie odpadów, będą finansowane z opłat mieszkańców i użytkowników nieruchomości, na których powstają odpady. W dużej mierze od nas mieszkańców zależy czy ustalone stawki będą możliwe do utrzymania, czy z uwagi na ewentualne wysokie koszty obsługi systemu tj. przypomnienia, upomnienia, decyzje i koszty komornicze ( za nie wnoszenie opłaty)- będzie konieczność podwyżki.

 Zwracam się do mieszkańców Gminy Lutowiska o złożenie deklaracji i terminowe regulowanie opłaty „śmieciowej” a także o nie wyrzucanie odpadów na miejsca publiczne, przystanki, parkingi i do lasu. Nie bądźmy bierni, gdy widzimy „podrzucanie” odpadów. Każdy może nieodpłatne odwieźć nadmiar odpadów selektywnie zebranych dokładnie posortowanych (butelki PET , folia, opakowania wielomateriałowe, szkło, makulatura, puszki, złom) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolniku. Szanujmy środowisko i nasze pieniądze. Nie dajmy się wykorzystywać przez nierzetelnych sąsiadów.

Kalendarz

p Marzec 2017 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31