BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Marzec

26

imieniny:

Dory
Olgi
Teodora

Rozwój /

Gospodarka komunalna

Szanowni Państwo

 Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Lutowiska. W związku z koniecznością dostosowania gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej, Gmina zobligowana została do odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych przez jej mieszkańców. W tym celu Rada Gminy w Lutowiskach przyjęła Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lutowiska. Podjęła również stosowne uchwały dotyczące wysokości opłaty za odbieranie odpadów, metody jej naliczania, wzoru deklaracji, a także trybu, sposobu i częstotliwości jej wnoszenia.

 Druk deklaracji jest podstawowym dokumentem, służącym do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Lutowiska. W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, należy podać datę i przyczynę nastąpienia zmiany. Obowiązek złożenia nowej deklaracji następuje w momencie zmiany stawki ustalonej uchwałą Rady Gminy a także w momencie zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i zmiany ilości odpadów wytwarzanych na nieruchomości niezamieszkałej.

Obecnie w związku ze zmianą stawki opłaty proszę o złożenie korekty deklaracji w Urzędzie Gminy w Lutowiskach (pokój nr 12) lub złożenie deklaracji po raz pierwszy przez osoby, które jej nie złożyły.

 W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt w drodze decyzji samodzielnie określi wysokość opłaty, jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze (art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Co wynika z nowych przepisów?

• Mieszkańcy nie będą posiadać indywidualnych umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady.

• Gmina Lutowiska w drodze przetargu wybrała firmę odbierającą odpady ze wszystkich posesji na terenie Gminy.

• Opłaty za odbiór wszystkich odpadów komunalnych od mieszkańców będą wnosić na rzecz gminy właściciele /zarządcy / nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gdzie powstają odpady komunalne.

• Odbiorem odpadów zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno domów jednorodzinnych, bloków należących do wspólnot, jak również właściciele nieruchomości niezamieszkałych, wytwarzających odpady komunalne (takich jak sklepy, biura, hotele, pensjonaty, obiekty kulturalno-oświatowe, restauracje, obiekty tzw. agroturystyczne itp.).

 Jak będzie funkcjonował system w Gminie Lutowiska?

1. Do dnia 28 czerwaca 2013 r. właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklaracje ( lub korektę deklaracji), w których oświadczą o liczbie mieszkańców w danym gospodarstwie (nieruchomości) oraz o tym, czy odpady będą gromadzone w sposób selektywny.

2.Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oprócz deklaracji o segregowaniu odpadów dodatkowo wskażą, ile miesięcznie wytwarzają odpadów oraz ile pojemników nimi zapełniają.

3.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, (samodzielnie naliczona przez składającego deklaracje) stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (a nie osób zameldowanych!) oraz ustalonej stawki opłaty tj. 7,00 zł lub 12,00 zł lub 22,00 zł od osoby.

 • Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób niesegregowany wynosi 22,00 zł od osoby zamieszkałej za miesiąc.

 • Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób segregowany bez odpadów biodegradowalnych wynosi 7,00 zł od osoby za miesiąc.

 • Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób segregowany z odpadami biodegradowalnych wynosi 12 ,00 zł od osoby za miesiąc.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Rada Gminy ustaliła miesięczną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

 • Odpady selektywnie zebrane w worku żółtym lub zielonym o poj. 100 l – 8,00 zł

 • Pojemnik o pojemności 120 l – 22,00 zł,

 • Pojemnik o pojemności 240 l – 42,00 zł,

 • Pojemnik ( kontener KP 7) o pojemności 7 000 l – 1210,00 zł,

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lutowiska nr 26862100072001000088460026 lub gotówkowo w kasie Urzędu Gminy.

Segregacja odpadów jest opłacalna!

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH MIESZKAŃCY MOGĄ NIEODPŁATNIE DOSTARCZAĆ DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GODZINACH OTWARCIA. 

Na podstawie art. 37 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015  poz. 1688)

• dystrybutor jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (również dostarczając ten sprzęt bezpośrednio do domu klienta) do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, jeżeli jest on tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

• dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej, co najmniej 400 m2 jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez konieczności zakupu nowego pod warunkiem, że żaden z zewnętrznych wymiarów oddawanego zużytego sprzętu nie przekracza 25 cm.

Godziny przyjmowania odpadów selektywnie zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Smolniku

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj - poniedziałek od 700 do 800
- wtorek od 1200 do 1300
- środa od 700 do 800
- czwartek od 1500 do 1600
- piątek od 1200 do 1300 
czerwiec  - poniedziałek od 700 do 900
- wtorek od 1100 do 1300
- środa od 700 do 900
- czwartek od 1400 do 1600
- piątek od 1100 do 1300 
lipiec, sierpień  - poniedziałek od 700 do 1100
- wtorek od 1100 do 1500
- środa od 700 do 1100
- czwartek od 1300 do 1700
- piątek od 1100 do 1500 
wrzesień - poniedziałek od 700 do 900
- wtorek od 1100 do 1300
- środa od 700 do 900
- czwartek od 1400 do 1600
- piątek od 1100 do 1300 
październik, listopad, grudzień  - poniedziałek od 700 do 800
- wtorek od 1200 do 1300
- środa od 700 do 800
- czwartek od 1500 do 1600
- piątek od 1200 do 1300

Kalendarz

p Marzec 2017 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31