BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Marzec

29

imieniny:

Marka
Wiktoryny
Zenona

Jak uzyskać pomoc /

Dodatki mieszkaniowe

Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Gminy zleconym do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Zadanie to realizowane jest w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734 , z póżn. zmian.)

Uprawnienia do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w  budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wnioskodawcy  jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3-ch miesięcy  poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym. 

Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, składek emerytalno-rentowych oraz na ubezpieczenie chorobowe. Z gospodarstwa rolnego dochód ustala się na podstawie powierzchni gruntów w ha przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przel. ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby - 35m2
 • dla 2 osób - 40m2
 • dla 3 osób - 45m2
 • dla 4 osób - 55m2
 • dla 5 osób - 65m2
 • dla 6 osób - 70m2

Dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną lokalu zwiększa się o 5m2.

Wysokość dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami na mieszkanie (na normatywna powierzchnię) a wydatkami stanowiącymi określony % miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, i tak:

 • jeżeli dochód na 1 osobę  jest niższy od 150% najniższej emerytury w gospodarstwie 1 osobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym udział w wydatkach wynosi:
   • 15% dochodu gospodarstwa  1-osobowego
   • 12% dochodu gospodarstwa 2-4 osobowego
   • 10% dochodu gospodarstwa 5 osobowego i większego
 • jeżeli dochód na 1 osobę jest równy lub wyższy niż 150% najniższej emerytury w gospodarstwie 1 osobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym udział w wydatkach  wynosi:
   • 20% dochodu gospodarstwa 1-osobowego
   • 15% dochodu gospodarstwa 2-4 osobowego
   • 12% dochodu gospodarstwa 5 osobowego i większego

Wydatkami mieszkaniowymi są:

 • czynsz,
 • wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach  mieszkaniowych,
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
 • inne nie wymienione opłaty za użytkowanie lokalu mieszkalnego
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią dodatków mieszkaniowych:

 • ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
 • opłaty za gaz przewodowy, energię elektryczną.

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem na zakup opału nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się , jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy należy złożyć:

 • wniosek
 • zaświadczenie o dochodach
 • ostatnią fakturę za energię elektryczną.

Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia pod odpowiedzialnością karną w oparciu o dokumenty potwierdzające wysokość dochodu które należy przez okres 3-ch lat od wydania decyzji przechowywać i na żądanie organu przyznającego dodatek udostępniać.

W razie wątpliwości powziętych przez organ przy przyjmowaniu wniosku pracownik ma prawo przeprowadzić wywiad w m-cu zamieszkania wnioskodawcy.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w trybie decyzji administracyjnej na okres 6 m-cy licząc od  1 dnia m-ca następującego po dniu złożenia wniosku.

Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wypłata przyznanego świadczenia realizowana jest 10 każdego miesiąca w przypadku dnia wolnego termin wypłaty przesuwa się na dzień wcześniejszy.

Pracownikiem odpowiedzialnym za realizację zadania jest p. Grażyna Wojnar

Kalendarz

p Marzec 2017 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31